Visselblåsarpolicy

Varför visselblåsa?

På Clausen & Lovén Byggprojekt AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://clausenloven.visslan-report.se/.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Clausen & Lovén Byggprojekt AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:
Fullständig visselblåsarpolicy (Word) ›

Whistleblower policy

Why whistleblow?

At Clausen & Lovén byggprojekt AB, we strive to have an open and transparent workplace, where malpractice does not occur. By giving you the opportunity to report, we maintain it together. We use Visslan’s whistleblower channel which ensures your anonymity and high platform security. You can reach it by clicking here: https://clausenloven.visslan-report.se/.

Who can report?

Simplified, you can report misconduct if you work at the company. If you are unsure, we encourage you to read more in our full whistleblower policy.

What can be reported?

We urge you to report suspicion of misconduct within the company with a public interest in it coming to light. If you are unsure, we encourage you to read more in our full whistleblower policy. You do not need proof of your suspicion, but all reports must be submitted in good faith.

How is the reporting handled?

The report is handled confidentially. All irrelevant personal data will be deleted, and the case will only be saved for as long as necessary.

More questions?

If you want to know more about our handling of whistleblower cases, personal data or work environment issues, please read the following documents:
Full whistleblower policy (Word) ›